ویزای جویای کار

آلمان برای افرداد متخصصی که دارای تحصیلات آکادمیک هستند و رزومه ی شغلی قابل قبولی دارند در قالب ویزای کار اجازه اقامت 6 ماهه اعطا می نماید تا در صورت یافتن شغل مناسب جهت تمدید اقامت خود اقدام نمایند.