ویزای کار افراد متخصص

اگر با توجه به تخصص، مهارت ها و تحصیلاتتان موفق به دریافت پیشنهاد کاری معتبری در آلمان شوید، می توانید برای اخذ ویزای کاری درخواست دهید. این ویزا حداکثر به مدت 4 سال و یا برابر با دوران قرارداد کاری شما اعتبار دارد اما نکته ی قابل توجه در این نوع ویزا این است که در صورتی که بتوانیم قدم سخت اول یعنی پیدا کردن شغل معتبر را محکم برداید پروسه ی اخذ اقامت دائم برای شما در صورت داشتن شرایط آسان خواهد بود.