اقامت سرمایه گذاری

برنامه سرمایه گذاری یک سیستم در سه سطح است که به افرادی که در سطح بالاتری سرمایه گذاری می کنند زودتر اجازه اقامت داده خواهد شد . اگرمتقاضی حداقل 6 ماه در هر سال را در انگلستان سپری کند یا بتواند زندگی خود و خانواده یا افراد تحت تکفل خود را فقط با مشاغل شخصی و اشتغال خود تامین کند این امکان را دارد که نسبت به اخذ اقامت دائم اقدام کند.