وزیا ی سمر ای ه گذاری کاناد ا
آیا تکانون به یان فکر کرداهید که با چ ه مقد ار س رمیاه می ت ا ون د رک اناد ا س رمیاه گذار ی کرده و وی زا یدر اف ت
کرد؟ همچ ین ن، کدام افراد می ت ا ونند ا زط ریق سمری ا ه گذار ی اقامت د ائم د ر ک اناد ا را د ری اف ت کند؟ روشی
که برا ی یدر اف ت اقامت د ائم د ر ک اناد ا به ک ار می ردو ،پیچی دیگ هیا خا ص خ ود را د ارد ؛ ام ا افرادی که
مدر ک زبان انگیلسی و فرانس ه آن ه انم راهی مناسب ند ار د، مش مول س ربازی هستنیا د مدر ک د انش گ اهی
خصای ن ا در ن ، د از یان یطر ق می ت ا ونند به را ح تی وی زا ی کنااد ا را د ری اف ت کند . ه رچ ند که یان رو ش برا ی
یدر اف ت اقامت د ائم د ر ک اناد ا، مو ا رد خا ص خ ود را د ار.د
آیا به د نبال گرفتن وی زا ی سمری ا ه گذار ی کنااد ا هس تی د؟اگر بله ، شم ا بیاد مبلغ مناس ب ی ا زوجوه نقد و
امو ا ل م نقول را برا ی سمری ا ه گذار ی د ریان کشور د ر ا خیتا ر دا ش ته باشید . با د ر نظ ر گرفتن وی ژگ ی هیا
وی زا ی سمری ا ه گذار ی، محدویدت سین باری مهاج رت تحصیلی که د ر آن ل ح ا ظ می ش دو ، د روی زا ی سمری ا ه
گذار ی کمتر ا ست . به ه یمن یدل ل، شنا س افراد د ر سینن مختل ف بر یا یدر اف ت اقامت از ط ریق این رو ش
زی ا د است . با توج ه به یان نکته ، بهتر ا ست ش م ا د ر ص ورت د ا ش تن ش ریاط مناسب ، به د نبال دیر اف ت
وی زا ی سمری ا ه گذار ی کنااد ا باشید.
د رص ورتی که ش م ا د ارا ی تجربه ک ار ی و یا اده ی نیون د رزمی نه کبس و ک ار هسیتد و به د نبال راه ان د ازی
یک شکرت د ر ک اناد ا هسیت دم،ی ت ا ویند ا زط ریق سامریه گذار ی به مه اج رت به یان کشور بپردیاز د . ص اح بان
کبس و ک ایر ارنای هچمی ن ن می ت ا ونند ب اتوجه به می زا ن سمری ا ه و تج ربه کاری، ب اس رم ایه گذار ی و ثبت
شکرت خ ود ، د ر و رود به بازار ک اناد ا موفیقت آیزم با ش ند .
شاریط ا خذ وزیا ی سمر ای ه گذاری کانادا
افرادی که به دیر اف ت اقامت د ائم د ر ک اناد ا از ط ریق سمری ا ه گذار ی ع ق لاه من د هس تند ، بیاد ب ا دنند که یان
راهکار نسبتاً وقتگیر و زم انبر است. دولت فدرال معمولاً در زمان هیا مختل ف ، راههیا مهاج رت ی ا ز
یطر ق سمری ا ه گذار ی را متوقف می کن د .ب ا این حلا ، همو اره راه هیا م تخفلی برا ی سمری ا ه گذار ی د رک اناد ا
و و جد د ارد که از طیرق استان هیا مختل ف امک ان یپرذ است . ب اتوجه به اینکه ک ادناا به صورت ایالتی
اردها می شدو و ه ر ا س تان ش رایط خ ا ص خ ود را برا ی س رم ایه گذاری د ارد ، مش او ره با موسس ه مه اج رت
ینوی ویز،ا که د ر زمینه ویزای س رم ایه گذاری ک اناد ا فع ال ا ست ، می ت ا وند رو ند ک ار پرو نده ش م ا را س رعت
بخش د و مس یر رس یدن به موفقی ت را س اده تر کن د.
انو اع سمر ای ه گذاری در کانادا
(ICT ا فتاح ش ع به کسب و ک ا(ر
یا تأ سیس ش ب عه جیدد (Intra Company Transferee) ش ا م م ی ت ا ویند بارمنه انتق ال د رون ش رکتی کنااد ا
د رک اناد ا را به ع نو ا ن روشی باری افرادی که به د نبال ک ار د ر ک اناد ا هس تند ، معرفی یکند .ای ن رو ش به افراد
اجازه ک ار د ر ک اناد ا از طیرق ثب ت شع به جدید شکرت د ری ا ن کشور را م ی د هدو به نمیا ندگ ان شکرت ی ا ن
اکم ان را می د هد ت اشع به جدید خدو را د ر ک اناد ا فع ال کن.ن د
به ع نو ا ن ی کی ا زروش هیا مهاج رت به ک اناد ا، برا ی افرادی که قص د تأسیس ش ب عه جیدد د ر ICT بارمنه
می ت ا ونند به ص ورت قانونی د ر ، ICT کاناد ا را د ارند ، م ناسب ا ست . د ر یان رو ش ، افراد با دیر اف ت وی زا ی
کاناد ا کار کن .ن د
ICT ا گر به د نبال ک ار د ر ک اناد ا هس یتد و میالید باری شکرت خ ود ش ع به جیددی تأ سیس یکن د، بارمنه
کنااد ا، ب ا ICT می ت ا وند یک یگز نه مناسب برا ی ش ا م باشد . بر یا کبس ا طلاع ا ت ی ب شرت د رمو ر دوی زا ی
ش ا مرهی و ات س ا پ……….. د ر تم ا س با ش ید .
(SUV) استار ت آ پ
اگر به د نبال ی ک طر ح تج ار ی خ ق لاانه و پرس ود هسی ت د، م امی ت ا وینم به ش م ا کمک کینم ت اآن را به صورت
غر کو چک د ر ج هت بهبود فریا نده ا ی | یک بی زن س پل ن قابل ا ج را تبدیل یکند . این طر ح می ت ا وند یک ت
فعل ی با شد و برای کبس ی و زا ی کار و اقامت د ائم کنااد ا، می ت ا ویند ب ااس تف اده از اس تارتاپ وی زا کنااد ا به
این کشور مه اج رت یکدن.
م همنی س ک ته ش م ا چ ه س ن ی و چ ه تحصی لایت داری د، بارمنه ا س تارتاپ وی زا ی کاناد ا به همه افراد با ه ر
سحط تج ربه و تحی ص لایت باز است . اگر می ت ا ویند ای ده خدو را به ص ور ت موفیقت آیزمی به عمل یب اویر د،
می ت ا ویند به ص ورت د ائم د ر ک اناد ا اقامت کیند و برا ی خدو و خ انو ادهتا ن ، ص اح ب دآرمد دلا ری یشدو .
ا زاین فر صت برا ی شروعی ک زن دگی بهتر و فرا هم کردن فرصت هیا بی شرت برا ی خدو ا س تف اده یکن د.
استف اده از یو زا استار ت آ پ ک اناد ا، فرص ت ی باری یدر اف ت اقامت د ائم برای فدر و خ انو اده ا شا ست . اگرچ ه
د رح ال ح ا ض ر توصیه م ابه متق ا ضی ا ن استف اده از یان وی ز ،ا ثب ت د رخ و ا ست وی زا ی کار کنااد ا و س پس
را ه ان د ازی کبس و ک ار د ر ک اناد ا ا ست . یان ر ن ود ، فرص تی باری تسو عه کسب و کرا مورد نظ ر د ر ک اناد ا ست
و به علاوه ، نش ان می د هد که فرد به ج ی دت خدو د ر راهان د ازی کبس و ک ار و توس عه آن ، اعتق اد د ارد . د ر
نیت جه، شنا س دیر اف ت اقامت د ائم ک اناد ا برای فدر ، ا فیازش میی ادب.
(Self-Employed) خدو ا ش تغ ال ی
وی زا ی خدو ا ش تغ ا یل کنااد ای ک یمر س مهاج رت ی است که برا ی افرادی تیدون شده که کسب و ک ار مس تقل
دارند و از س ازم ان ه او ش رکت هیا دولت ی یا خ و صصی مستقل هس تند ی. ا ن یمر س شمال و رزش ک ارا ن ،
هنرم ند ا ن و افراد ید گیر نیز می ش دو که به ص ور ت مس تقل از کسب و ک ار د رآ مد کسب می کند.
۲۰۱ ، یک یمر س مهاج رت ی یجد د د رح وزه د امد اری و کش او رزی د ردس تهی یمسرها ی کارآفرینی ا ز سلا ۸
و س رمیاه گذار ی ای اتلی و فد را ل تاسیس شده ا ست ی. ا ن یمر سدی گر د ردس تهی خدو ا ش تغ ا یل محس وب
نیم ش. دو
بیسار ی ا زافراد می ت ا ونند به ص ورت آزاد و خ ود ا ش تغ ال ی د رکش ور خ ودش ان ک ار کنند ، ام ا برا ی مهاج رت از
یطر ق یمر س خدو ا ش تغ ا یل به ک اناد ا بیاد ب ا دنند که ممیزی هیا ستخ ی گرناهای باری این یمر س ان ج ام
می شدو. به ع بارت دی گ ،ر باری یدر اف ت وی زا ی خدو ا ش تغ ا یل، بیاد د رح وزهی ک ار ی خود واقعاً حرفهای و
متمیاز با شید .ا گر شم ا این مضو وع را مد نظ ر قرار دهی دم،ی ت ا ویند ا زاین یمر س مهاج رت ی بهره من د ش وید.
(PNP) برنامه ه ای ا س تانی
مهاج رت به ک اناد ا از طیرق بارمنه ا س تانی، یکی ا ز را ه هیا یسعر و موثر برا ی وورد به یان کشور محس وب
شناخ ته می ش دوو یکی ا ززی رشاخ ه هیا اک س پرس یا نرتی است . با PNP می شدو. این بارمنه با نام
استف اده ازی ان بارمنه ، شم ا می ت ا ویند بر ا س اس تخصص و مه ارت هیا خدو ، بر یا اقام ت دائم د ری کی ا ز
استان هیا کنااد ا اقد ام کیند.
هیرک ا ز اس تان هیا کنااد ا، با ا س تف اده از برنامه مه اج رت ا س تانی خدو ، امک انا ت و فرصت هیا
محنص ربه فدری را برای مهاج را ن فرا هم می کند .ا لبته اس تان هیا کب ک و نوناووت بای ک سی س مت انتخ اب
مفت اوت ، د ر یان بارمنه ش رکت نمی کند .ب ا امض ای ت ا وفق نماه ب اس ازم ان مه اج رت ، پن ا ن هدگی و ش هرو ندی
اس تان هیا شکرت کنده د ر یان بارمنه مه اج رت ، متق اضی ان ی که به ش ریاط مشخصی نی ا ز ، (IRCC) ک ادناا
دارند ، را برا ی اقامت د ائم د ر اس تان خ ود انتخ اب می کند.
دول ت کنااد ا بر ا س اس سی س مت فدرا ل عمل می کن د ، به یان م ن ع ی که بخشی ا زمسئو لیت هیا ایل ص دول ت ،
به ص ورت م ل ی د راوتاو ا نظ ارت می ش دو ، د رح ال ی که بخش ید گیر ا زمسئو لیت ها به عهده دو ل ت هیا
ش رکت نمی کن د .ب ه ج ای آن، ( PNP) استان ی است . د ری ان را س تا، اس تان کبک د ر برنامه مه اج رت اس تانی
دول ت کب ک و ک اناد ا تو افق نماه ها ییام ض ا کرده ان د که براس اس آن ه،ا ا س تان کب ک معی ار ه ای انتخ ابی خدو
ن کرد هان د . | را برای همه مه اج را ن به ص ور ت جد اگ انه تع