اقامت سرمایه گذاری

از جمله برنامه های با شرایط مناسب برای افراد خارجی در اسلواکی راه اندازی و یا خرید کسب و کار در این کشور می باشد. متقاضی می تواند با ارائه طرح کسب و کار خود و یا ارائه طرح استارتاپ در دوره های 3 ساله نسبت به اخذ اقامت برای خود و خانواده اقدام نماید و با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ اقامت دائم اقدام کند. 

همچنین در یکی دیگر از برنامه های اقامت در کلاس سرمایه گذاری، متقاضی می تواند در مقام مدیریت اجرایی شرکت تجاری با تاسیس شرکت و یا از طریق حضور در هیات مدیره شرکت های فعال امکان اخذ اقامت در این کلاس را داشته باشند.